விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாடல் வரிகள் - Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil and English

Vizhimaa
0

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil


Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil


Vishnu sahasranamam Tamil Script, Vishnu sahasranamam in Tamil, Vishnu sahasranamam Tamil Text, Vishnu sahasranamam Tamil Lyrics, Vishnu sahasranamam Tamil Stotra


கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள் - படிக்க


Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil:Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil Pdf To Download

Vishnu Sahasranamam Lyrics in Tamil Pdf To Download


ரசன: வேத வ்யாஸ


ஶுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்புஜம் |

ப்ரஸன்னவதனம் த்யாயேத் ஸர்வ விக்னோபஶாம்தயே || 1 ||


யஸ்யத்விரதவக்த்ராத்யாஃ பாரிஷத்யாஃ பரஶ்ஶதம் |

விக்னம் னிக்னம்தி ஸததம் விஷ்வக்ஸேனம் தமாஶ்ரயே || 2 ||


வ்யாஸம் வஸிஷ்ட னப்தாரம் ஶக்தேஃ பௌத்ரமகல்மஷம் |

பராஶராத்மஜம் வம்தே ஶுகதாதம் தபோனிதிம் || 4 ||


வ்யாஸாய விஷ்ணு ரூபாய வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே |

னமோ வை ப்ரஹ்மனிதயே வாஸிஷ்டாய னமோ னமஃ || 5 ||


அவிகாராய ஶுத்தாய னித்யாய பரமாத்மனே |

ஸதைக ரூப ரூபாய விஷ்ணவே ஸர்வஜிஷ்ணவே || 6 ||


யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஜன்ம ஸம்ஸார பம்தனாத் |

விமுச்யதே னமஸ்தஸ்மை விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 7 ||


ஓம் னமோ விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே |


ஶ்ரீ வைஶம்பாயன உவாச

ஶ்ருத்வா தர்மா னஶேஷேண பாவனானி ச ஸர்வஶஃ |

யுதிஷ்டிரஃ ஶாம்தனவம் புனரேவாப்ய பாஷத || 8 ||


யுதிஷ்டிர உவாச

கிமேகம் தைவதம் லோகே கிம் வா‌உப்யேகம் பராயணம்

ஸ்துவம்தஃ கம் கமர்சம்தஃ ப்ராப்னுயுர்-மானவாஃ ஶுபம் || 9 ||


கோ தர்மஃ ஸர்வதர்மாணாம் பவதஃ பரமோ மதஃ |

கிம் ஜபன்-முச்யதே ஜன்துர்-ஜன்மஸம்ஸார பம்தனாத் || 10 ||


ஶ்ரீ பீஷ்ம உவாச

ஜகத்ப்ரபும் தேவதேவ மனம்தம் புருஷோத்தமம் |

ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண புருஷஃ ஸததோத்திதஃ || 11 ||


தமேவ சார்சயன்னித்யம் பக்த்யா புருஷமவ்யயம் |

த்யாயன் ஸ்துவன்னமஸ்யம்ஶ்ச யஜமானஸ்தமேவ ச || 12 ||


அனாதி னிதனம் விஷ்ணும் ஸர்வலோக மஹேஶ்வரம் |

லோகாத்யக்ஷம் ஸ்துவன்னித்யம் ஸர்வ துஃகாதிகோ பவேத் || 13 ||


ப்ரஹ்மண்யம் ஸர்வ தர்மஜ்ஞம் லோகானாம் கீர்தி வர்தனம் |

லோகனாதம் மஹத்பூதம் ஸர்வபூத பவோத்பவம்|| 14 ||


ஏஷ மே ஸர்வ தர்மாணாம் தர்மோ‌உதிக தமோமதஃ |

யத்பக்த்யா பும்டரீகாக்ஷம் ஸ்தவைரர்சேன்னரஃ ஸதா || 15 ||


பரமம் யோ மஹத்தேஜஃ பரமம் யோ மஹத்தபஃ |

பரமம் யோ மஹத்-ப்ரஹ்ம பரமம் யஃ பராயணம் | 16 ||


பவித்ராணாம் பவித்ரம் யோ மம்களானாம் ச மம்களம் |

தைவதம் தேவதானாம் ச பூதானாம் யோ‌உவ்யயஃ பிதா || 17 ||


யதஃ ஸர்வாணி பூதானி பவன்த்யாதி யுகாகமே |

யஸ்மிம்ஶ்ச ப்ரலயம் யாம்தி புனரேவ யுகக்ஷயே || 18 ||


தஸ்ய லோக ப்ரதானஸ்ய ஜகன்னாதஸ்ய பூபதே |

விஷ்ணோர்னாம ஸஹஸ்ரம் மே ஶ்ருணு பாப பயாபஹம் || 19 ||


யானி னாமானி கௌணானி விக்யாதானி மஹாத்மனஃ |

றுஷிபிஃ பறுகீதானி தானி வக்ஷ்யாமி பூதயே || 20 ||


றுஷிர்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரஸ்ய வேதவ்யாஸோ மஹாமுனிஃ ||

சம்தோ‌உனுஷ்டுப் ததா தேவோ பகவான் தேவகீஸுதஃ || 21 ||


அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பீஜம் ஶக்திர்-தேவகி னம்தனஃ |

த்ரிஸாமா ஹ்றுதயம் தஸ்ய ஶாம்த்யர்தே வினியுஜ்யதே || 22 ||


விஷ்ணும் ஜிஷ்ணும் மஹாவிஷ்ணும் ப்ரபவிஷ்ணும் மஹேஶ்வரம் ||

அனேகரூப தைத்யாம்தம் னமாமி புருஷோத்தமம் || 23 ||


பூர்வன்யாஸஃ

அஸ்ய ஶ்ரீ விஷ்ணோர்திவ்ய ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர மஹாமன்த்ரஸ்ய ||

ஶ்ரீ வேத வ்யாஸோ பகவான் றுஷிஃ |

அனுஷ்டுப் சம்தஃ |

ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணுஃ பரமாத்மா ஶ்ரீமன்னாராயணோ தேவதா |

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி பீஜம் |

தேவகீ னம்தனஃ ஸ்ரஷ்டேதி ஶக்திஃ |

உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவ இதி பரமோமம்த்ரஃ |

ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீதி கீலகம் |

ஶாங்க தன்வா கதாதர இத்யஸ்த்ரம் |

ரதாம்க பாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ரம் |

த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாமேதி கவசம் |

ஆனம்தம் பரப்ரஹ்மேதி யோனிஃ |

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ ||

ஶ்ரீ விஶ்வரூப இதி த்யானம் |

ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணு ப்ரீத்யர்தே ஸஹஸ்ர னாம ஜபே வினியோகஃ |


கரன்யாஸஃ

விஶ்வம் விஷ்ணுர்-வஷட்கார இத்யம்குஷ்டாப்யாம் னமஃ

அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுரிதி தர்ஜனீப்யாம் னமஃ

ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மேதி மத்யமாப்யாம் னமஃ

ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்ய இதி அனாமிகாப்யாம் னமஃ

னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீதி கனிஷ்டிகாப்யாம் னமஃ

ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி கரதல கரப்றுஷ்டாப்யாம் னமஃ


அம்கன்யாஸஃ

ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்ம இதி ஜ்ஞானாய ஹ்றுதயாய னமஃ

ஸஹஸ்ரமூர்திஃ விஶ்வாத்மா இதி ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா

ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வ இதி ஶக்த்யை ஶிகாயை வஷட்

த்ரிஸாமா ஸாமகஸ்ஸாமேதி பலாய கவசாய ஹும்

ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்ய இதி னேத்ராப்யாம் வௌஷட்

ஶாங்கதன்வா கதாதர இதி வீர்யாய அஸ்த்ராயபட்

றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ கால இதி திக்பம்தஃ


த்யானம்

க்ஷீரோதன்வத் ப்ரதேஶே ஶுசிமணி விலஸத் ஸைகதே மௌக்திகானாம் |

மாலாக்லுப்தா ஸனஸ்தஃ ஸ்படிகமணி னிபைர்-மௌக்திகைர்-மம்டிதாம்கஃ |ஶுப்ரைரப்ரை ரதப்ரை ருபரிவிரசிதைர்-முக்த பீயூஷ வர்ஷைஃஆனம்தீ னஃ புனீயா தரினலின கதா ஶம்கபாணிர்-முகும்தஃ || 1 ||


பூஃ பாதௌ யஸ்ய னாபிர்-வியதஸுர னிலஶ்சம்த்ர ஸூர்யௌ ச னேத்ரே |

கர்ணாவாஶாஃ ஶிரோத்யௌர்-முகமபி தஹனோ யஸ்ய வாஸ்தேய மப்திஃ |

அம்தஸ்தம் யஸ்ய விஶ்வம் ஸுர னரகககோ போகி கம்தர்வ தைத்யைஃ |

சித்ரம் ரம் ரம்யதே தம் த்ரிபுவன வபுஶம் விஷ்ணுமீஶம் னமாமி || 2 ||


ஓம் னமோ பகவதே வாஸுதேவாய !


ஶான்தாகாரம் புஜகஶயனம் பத்மனாபம் ஸுரேஶம் |

விஶ்வாதாரம் ககன ஸத்றுஶம் மேகவர்ணம் ஶுபாம்கம் |

லக்ஷ்மீகாம்தம் கமலனயனம் யோகி ஹ்றுத்த்யான கம்யம் |

வம்தே விஷ்ணும் பவ பய ஹரம் ஸர்வ லோகைக னாதம் || 3 ||


மேக ஶ்யாமம் பீத கௌஶேய வாஸம் ஶ்ரீவத்ஸாகம் கௌஸ்துபோத்பாஸிதாம்கம் |

புண்யோபேதம் பும்டரீகாயதாக்ஷம் விஷ்ணும் வம்தே ஸர்வலோகைக னாதம்|| 4 ||


னமஃ ஸமஸ்த பூதானாம் ஆதி பூதாய பூப்றுதே |

அனேகரூப ரூபாய விஷ்ணவே ப்ரபவிஷ்ணவே || 5||


ஸஶம்கசக்ரம் ஸகிரீட கும்டலம் ஸபீதவஸ்த்ரம் ஸரஸீருஹேக்ஷணம் |

ஸஹார வக்ஷஃஸ்தல ஶோபி கௌஸ்துபம் னமாமி விஷ்ணும் ஶிரஸா சதுர்புஜம் | 6||


சாயாயாம் பாரிஜாதஸ்ய ஹேமஸிம்ஹாஸனோபரி

ஆஸீனமம்புதஶ்யாம மாயதாக்ஷ மலம்க்றுதம் || 7 ||


சம்த்ரானனம் சதுர்பாஹும் ஶ்ரீவத்ஸாம்கித வக்ஷஸம்

ருக்மிணீ ஸத்யபாமாப்யாம் ஸஹிதம் க்றுஷ்ணமாஶ்ரயே || 8 ||


பம்சபூஜ

லம் – ப்றுதிவ்யாத்மனே கம்தம் ஸமர்பயாமி

ஹம் – ஆகாஶாத்மனே புஷ்பைஃ பூஜயாமி

யம் – வாய்வாத்மனே தூபமாக்ராபயாமி

ரம் – அக்ன்யாத்மனே தீபம் தர்ஶயாமி

வம் – அம்றுதாத்மனே னைவேத்யம் னிவேதயாமி

ஸம் – ஸர்வாத்மனே ஸர்வோபசார பூஜா னமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி


ஸ்தோத்ரம்


ஹரிஃ ஓம்


விஶ்வம் விஷ்ணுர்-வஶட்காரோ பூதபவ்ய பவத் ப்ரபுஃ |

பூதக்றுத் பூதப்றுத்-பாவோ பூதாத்மா பூத பாவனஃ || 1 ||


பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஃ |

அவ்யயஃ புருஷஃ ஸாக்ஷீ க்ஶேத்ரஜ்ஞோ‌உக்ஷர ஏவ ச || 2 ||


யோகோ யோக விதாம் னேதா ப்ரதான புருஷேஶ்வரஃ |

னாரஸிம்ஹவபுஃ ஶ்ரீமான் கேஶவஃ புருஷோத்தமஃ || 3 ||


ஸர்வஃ ஶர்வஃ ஶிவஃ ஸ்த்ராணுர்-பூதாதிர்-னிதிரவ்யயஃ |

ஸம்பவோ பாவனோ பர்தா ப்ரபவஃ ப்ரபுரீஶ்வரஃ || 4 ||


ஸ்வயம்பூஃ ஶம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வனஃ |

அனாதி னிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஃ || 5 ||


அப்ரமேயோ ஹ்றுஷீகேஶஃ பத்மனாபோ‌உமரப்ரபுஃ |

விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தவிஷ்டஃ ஸ்தவிரோ த்ருவஃ || 6 ||


அக்ராஹ்யஃ ஶாஶ்வதோ க்றுஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷஃ ப்ரதர்தனஃ |

ப்ரபூத-ஸ்த்ரிககுப்தாம பவித்ரம் மம்கலம் பரம் || 7 ||


ஈஶானஃ ப்ராணதஃ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்டஃ ஶ்ரேஷ்டஃ ப்ரஜாபதிஃ |

ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுஸூதனஃ || 8 ||


ஈஶ்வரோ விக்ரமீதன்வீ மேதாவீ விக்ரமஃ க்ரமஃ |

அனுத்தமோ துராதர்ஷஃ க்றுதஜ்ஞஃ க்றுதிராத்மவான்|| 9 ||


ஸுரேஶஃ ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதாஃ ப்ரஜாபவஃ |

அஹ-ஸ்ஸம்வத்ஸரோ வ்யாளஃ ப்ரத்யயஃ ஸர்வ தர்ஶனஃ || 10 ||


அஜ-ஸ்ஸர்வேஶ்வரஃ ஸித்தஃ ஸித்திஃ ஸர்வாதிரச்யுதஃ |

வ்றுஷா கபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக வினிஸ்றுதஃ || 11 ||


வஸுர்-வஸுமனாஃ ஸத்யஃ ஸமாத்மா-ஸ்ஸம்மிதஃ ஸமஃ |

அமோகஃ பும்டரீகாக்ஷோ வ்றுஷகர்மா வ்றுஷாக்றுதிஃ || 12 ||


ருத்ரோ பஹுஶிரா பப்ருர்-விஶ்வயோனிஃ ஶுசிஶ்ரவாஃ |

அம்றுதஃ ஶாஶ்வத ஸ்தாணுர்-வராரோஹோ மஹாதபாஃ || 13 ||


ஸர்வகஃ ஸர்வ வித்பானுர்-விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஃ |

வேதோ வேத விதவ்யம்கோ வேதாம்கோ வேதவித்-கவிஃ || 14 ||


லோகாத்யக்ஷஃ ஸுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷஃ க்றுதாக்றுதஃ |

சதுராத்மா சதுர்-வ்யூஹஃ சதுர்தம்ஷ்ட்ரஃ சதுர்புஜஃ || 15 ||


ப்ராஜிஷ்னுர்-போஜனம் போக்தா ஸஹிஷ்னுர்-ஜகதாதிஜஃ |

அனகோ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனிஃ புனர்வஸுஃ || 16 ||


உபேம்த்ரோ வாமனஃ ப்ராம்ஶுரமோகஃ ஶுசிரூர்ஜிதஃ |

அதீம்த்ரஃ ஸம்க்ரஹஃ ஸர்கோ த்றுதாத்மா னியமோ யமஃ || 17 ||


வேத்யோ வைத்யஃ ஸதாயோகீ வீரஹா மாதவோ மதுஃ |

அதீம்த்ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபலஃ || 18 ||


மஹாபுத்திர்-மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்-மஹாத்யுதிஃ |

அனிர்-தேஶ்யவபுஃ ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்ரி த்றுக்ஃ || 19 ||


மஹேஶ்வாஸோ மஹீபர்தா ஶ்ரீனிவாஸஃ ஸதாம்கதிஃ |

அனிருத்தஃ ஸுரானம்தோ கோவிம்தோ கோவிதாம் பதிஃ || 20 ||


மரீசிர்-தமனோ ஹம்ஸஃ ஸுபர்னோ புஜகோத்தமஃ |

ஹிரண்யனாபஃ ஸுதபாஃ பத்மனாபஃ ப்ரஜாபதிஃ || 21 ||


அம்றுத்யுஃ ஸர்வத்றுக்-ஸிம்ஹஃ ஸம்தாதா ஸம்திமான் ஸ்திரஃ |

அஜோ துர்மர்ஷணஃ ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா || 22 ||


குருர்-குருதமோ தாமஃ ஸத்ய-ஸ்ஸத்ய பராக்ரமஃ |

னிமிஷோ‌உனிமிஷஃ ஸ்ரக்வீ வாசஸ்பதி ருதாரதீஃ || 23 ||


அக்ரணீஃ க்ராமணீஃ ஶ்ரீமான் ன்யாயோனேதா ஸமீரணஃ

ஸஹஸ்ரமூர்தா விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷஃ ஸஹஸ்ரபாத் || 24 ||


ஆவர்தனோ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்வ்றுதஃ ஸம்ப்ரமர்தனஃ |

அஹஃ ஸம்வர்தகோ வஹ்னி-ரனிலோ தரணீதரஃ || 25 ||


ஸுப்ரஸாதஃ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்றுக்-விஶ்வபுக்-விபுஃ |

ஸத்கர்தா ஸத்க்றுதஃ ஸாதுர்-ஜஹ்னுர்-னாராயணோ னரஃ || 26 ||
அஸம்க்யேயோ‌உப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்டஃ ஶிஷ்ட க்றுச்சுசிஃ |

ஸித்தார்தஃ ஸித்த ஸம்கல்பஃ ஸித்திதஃ ஸித்தி ஸாதனஃ || 27 ||


வ்றுஷாஹீ வ்றுஷபோ விஷ்ணுர்-வ்றுஷபர்வா வ்றுஷோதரஃ |

வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்தஃ ஶ்ருதிஸாகரஃ || 28 ||


ஸுபுஜோ துர்தரோ வாக்மீ மஹேம்த்ரோ வஸுதோ வஸுஃ |

னைகரூபோ ப்றுஹத்-ரூபஃ ஶிபிவிஷ்டஃ ப்ரகாஶனஃ || 29 ||


ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதரஃ ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபனஃ |

றுத்தஃ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மம்த்ர-ஶ்சம்த்ராம்ஶுர்-பாஸ்கரத்யுதிஃ || 30 ||


அம்றுதாம் ஶூத்பவோ பானுஃ ஶஶபிம்துஃ ஸுரேஶ்வரஃ |

ஔஷதம் ஜகதஃ ஸேதுஃ ஸத்யதர்ம பராக்ரமஃ || 31 ||


பூதபவ்ய பவன்னாதஃ பவனஃ பாவனோ‌உனலஃ |

காமஹா காமக்றுத்-காம்தஃ காமஃ காமப்ரதஃ ப்ரபுஃ || 32 ||


யுகாதி க்றுத்யுகாவர்தோ னைகமாயோ மஹாஶனஃ |

அத்றுஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜிதனம்தஜித் || 33 ||


இஷ்டோ‌உவிஶிஷ்டஃ ஶிஷ்டேஷ்டஃ ஶிகம்டீ னஹுஷோ வ்றுஷஃ |

க்ரோதஹா க்ரோத க்றுத்கர்தா விஶ்வபாஹுர்-மஹீதரஃ || 34 ||


அச்யுதஃ ப்ரதிதஃ ப்ராணஃ ப்ராணதோ வாஸவானுஜஃ |

அபாம் னிதிரதிஷ்டான மப்ரமத்தஃ ப்ரதிஷ்டிதஃ || 35 ||


ஸ்கம்தஃ ஸ்கம்ததரோ துர்யோ வரதோ வாயுவாஹனஃ |

வாஸுதேவோ ப்றுஹத்-பானுராதிதேவஃ புரம்தரஃ || 36 ||


அஶோகஸ்தாரண ஸ்தாரஃ ஶூரஃ ஶௌரிர்-ஜனேஶ்வரஃ |

அனுகூலஃ ஶதாவர்தஃ பத்மீ பத்ம னிபேக்ஷணஃ || 37 ||


பத்மனாபோ‌உரவிம்தாக்ஷஃ பத்மகர்பஃ ஶரீரப்றுத் |

மஹர்திர்-றுத்தோ வ்றுத்தாத்மா மஹாக்ஷோ கருடத்வஜஃ || 38 ||


அதுலஃ ஶரபோ பீமஃ ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரிஃ |

ஸர்வலக்ஷண லக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிம்ஜயஃ || 39 ||


விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ ஹேதுர்-தாமோதரஃ ஸஹஃ |

மஹீதரோ மஹாபாகோ வேகவான மிதாஶனஃ || 40 ||


உத்பவஃ, க்ஷோபணோ தேவஃ ஶ்ரீகர்பஃ பரமேஶ்வரஃ |

கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா கஹனோ குஹஃ || 41 ||


வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தானஃ ஸம்ஸ்தானஃ ஸ்தானதோ த்ருவஃ |

பர்திஃ பரமஸ்பஷ்டஃ துஷ்டஃ புஷ்டஃ ஶுபேக்ஷணஃ || 42 ||


ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோனேயோ னயோ‌உனயஃ |

வீரஃ ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ தர்மோதர்ம விதுத்தமஃ || 43 ||


வைகும்டஃ புருஷஃ ப்ராணஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ ப்றுதுஃ |

ஹிரண்யகர்பஃ ஶத்ருக்னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோக்ஷஜஃ || 44 ||


றுதுஃ ஸுதர்ஶனஃ காலஃ பரமேஷ்டீ பரிக்ரஹஃ |

உக்ரஃ ஸம்வத்ஸரோ தக்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வதக்ஷிணஃ || 45 ||


விஸ்தாரஃ ஸ்தாவர ஸ்தாணுஃ ப்ரமாணம் பீஜமவ்யயம் |

அர்தோ‌உனர்தோ மஹாகோஶோ மஹாபோகோ மஹாதனஃ || 46 ||


அனிர்விண்ணஃ ஸ்தவிஷ்டோ பூத்தர்மயூபோ மஹாமகஃ |

னக்ஷத்ரனேமிர்-னக்ஷத்ரீ க்ஷமஃ, க்ஷாமஃ ஸமீஹனஃ || 47 ||


யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது-ஸ்ஸத்ரம் ஸதாம்கதிஃ |

ஸர்வதர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் || 48 ||


ஸுவ்ரதஃ ஸுமுகஃ ஸூக்ஷ்மஃ ஸுகோஷஃ ஸுகதஃ ஸுஹ்றுத் |

மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ வீர பாஹுர்-விதாரணஃ || 49 ||


ஸ்வாபனஃ ஸ்வவஶோ வ்யாபீ னைகாத்மா னைககர்மக்றுத்| |

வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னகர்போ தனேஶ்வரஃ || 50 ||


தர்மகுப்-தர்மக்றுத்-தர்மீ ஸதஸத்-க்ஷரமக்ஷரம்||

அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்த்ராம்ஶுர்-விதாதா க்றுதலக்ஷணஃ || 51 ||


கபஸ்தினேமிஃ ஸத்த்வஸ்தஃ ஸிம்ஹோ பூத மஹேஶ்வரஃ |

ஆதிதேவோ மஹாதேவோ தேவேஶோ தேவப்றுத்-குருஃ || 52 ||


உத்தரோ கோபதிர்-கோப்தா ஜ்ஞானகம்யஃ புராதனஃ |

ஶரீர பூதப்றுத் போக்தா கபீம்த்ரோ பூரிதக்ஷிணஃ || 53 ||


ஸோமபோ‌உம்றுதபஃ ஸோமஃ புருஜித் புருஸத்தமஃ |

வினயோ ஜயஃ ஸத்யஸம்தோ தாஶார்ஹஃ ஸாத்வதாம் பதிஃ || 54 ||


ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகும்தோ‌உமித விக்ரமஃ |

அம்போனிதிரனம்தாத்மா மஹோததி ஶயோம்தகஃ || 55 ||


அஜோ மஹார்ஹஃ ஸ்வாபாவ்யோ ஜிதாமித்ரஃ ப்ரமோதனஃ |

ஆனம்தோ னம்தனோனம்தஃ ஸத்யதர்மா த்ரிவிக்ரமஃ || 56 ||


மஹர்ஷிஃ கபிலாசார்யஃ க்றுதஜ்ஞோ மேதினீபதிஃ |

த்ரிபதஸ்-த்ரிதஶாத்யக்ஷோ மஹாஶ்றும்கஃ க்றுதான்தக்றுத் || 57 ||


மஹாவராஹோ கோவிம்தஃ ஸுஷேணஃ கனகாம்கதீ |

குஹ்யோ கபீரோ கஹனோ குப்தஶ்சக்ர கதாதரஃ || 58 ||


வேதாஃ ஸ்வாம்கோ‌உஜிதஃ க்றுஷ்ணோ த்றுடஃ ஸம்கர்ஷணோ‌உச்யுதஃ |

வருணோ வாருணோ வ்றுக்ஷஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனாஃ || 59 ||


பகவான் பகஹா‌உ‌உனம்தீ வனமாலீ ஹலாயுதஃ |

ஆதித்யோ ஜ்யோதிராதித்யஃ ஸஹிஷ்னுர்-கதிஸத்தமஃ || 60 ||


ஸுதன்வா கம்டபரஶுர்-தாருணோ த்ரவிணப்ரதஃ |

திவஸ்ப்றுக்-ஸர்வ த்றுக்வாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜஃ || 61 ||


த்ரிஸாமா ஸாமகஃ ஸாம னிர்வாணம் பேஷஜம் பிஷக் |

ஸன்யாஸ க்றுச்சமஃ ஶாம்தோ னிஷ்டா ஶாம்திஃ பராயணம்| 62 ||


ஶுபாம்கஃ ஶாம்திதஃ ஸ்ரஷ்டா குமுதஃ குவலேஶயஃ |

கோஹிதோ கோபதிர்-கோப்தா வ்றுஷபாக்ஷோ வ்றுஷப்ரியஃ || 63 ||


அனிவர்தீ னிவ்றுத்தாத்மா ஸம்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்றுச்சிவஃ |ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷாஃ ஶ்ரீவாஸஃ ஶ்ரீபதிஃ ஶ்ரீமதாம்வரஃ || 64 ||


ஶ்ரீதஃ ஶ்ரீஶஃ ஶ்ரீனிவாஸஃ ஶ்ரீனிதிஃ ஶ்ரீவிபாவனஃ |

ஶ்ரீதரஃ ஶ்ரீகரஃ ஶ்ரேயஃ ஶ்ரீமான் லோகத்ரயாஶ்ரயஃ || 65 ||


ஸ்வக்ஷஃ ஸ்வம்கஃ ஶதானம்தோ னம்திர்-ஜ்யோதிர்-கணேஶ்வரஃ |

விஜிதாத்மா விதேயாத்மா ஸத்கீர்தி-ச்சின்ன ஸம்ஶயஃ || 66 ||


உதீர்ணஃ ஸர்வதஶ்சக்ஷு ரனீஶஃ ஶாஶ்வதஸ்திரஃ |

பூஶயோ பூஷணோ பூதிர்-விஶோகஃ ஶோகனாஶனஃ || 67 ||


அர்சிஷ்மா னர்சிதஃ கும்போ விஶுத்தாத்மா விஶோதனஃ |

அனிருத்தோ‌உப்ரதிரதஃ ப்ரத்யும்னோ‌உமித விக்ரமஃ || 68 ||


காலனேமினிஹா வீரஃ ஶௌரிஃ ஶூரஃ ஜனேஶ்வரஃ |

த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶஃ கேஶவஃ கேஶிஹா ஹரிஃ || 69 ||


காமதேவஃ காமபாலஃ காமீ காம்தஃ க்றுதாகமஃ |

அனிர்தேஶ்யவபுர்-விஷ்ணுர்-விரோ‌உனம்தோ தனம்ஜயஃ || 70 ||


ப்ரஹ்மண்யோ ப்ரஹ்மக்றுத் ப்ரஹ்மா ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்மவிவர்தனஃ |

ப்ரஹ்மவித்-ப்ராஹ்மணோ ப்ரஹ்மீ ப்ரஹ்மஜ்ஞோ ப்ராஹ்மணப்ரியஃ || 71 ||


மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரகஃ |

மஹாக்ரதுர்-மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவிஃ || 72 ||


ஸ்தவ்யஃ ஸ்தவப்ரியஃ ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதிஃ ஸ்தோதா ரணப்ரியஃ |

பூர்ணஃ பூரயிதா புண்யஃ புண்ய கீர்தி ரனாமயஃ || 73 ||


மனோஜவ-ஸ்தீர்தகரோ வஸுரேதா வஸுப்ரதஃ |

வஸுப்ரதோ வாஸுதேவோ வஸுர்-வஸுமனா ஹவிஃ || 74 ||


ஸத்கதிஃ ஸத்க்றுதிஃ ஸத்தா ஸத்பூதிஃ ஸத்பராயணஃ |

ஶூரஸேனோ யதுஶ்ரேஷ்டஃ ஸன்னிவாஸஃ ஸுயாமுனஃ || 75 ||


பூதாவாஸோ வாஸுதேவஃ ஸர்வாஸு னிலயோ‌உனலஃ |

தர்பஹா தர்பதோ த்றுப்தோ துர்தரோ‌உதாபராஜிதஃ || 76 ||


விஶ்வமூர்திர்-மஹாமூர்திர்-தீப்தமூர்தி ரமூர்திமான் |

அனேக மூர்திரவ்யக்தஃ ஶதமூர்திஃ ஶதானனஃ || 77 ||


ஏகோ னைகஃ ஸவஃ கஃ கிம் யத்தத்-பதம னுத்தமம் |

லோகபம்துர்-லோகனாதோ மாதவோ பக்தவத்ஸலஃ || 78 ||


ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாம்கோ வராம்கஶ்சம்தனாம்கதீ |

வீரஹா விஷமஃ ஶூன்யோ க்றுதா ஶீரசலஶ்சலஃ || 79 ||


அமானீ மானதோ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்றுத்|

ஸுமேதா மேதஜோ தன்யஃ ஸத்யமேதா தராதரஃ || 80 ||


தேஜோவ்றுஷோ த்யுதிதரஃ ஸர்வஶஸ்த்ர ப்றுதாம்வரஃ |

ப்ரக்ரஹோ னிக்ரஹோ வ்யக்ரோ னைகஶ்றும்கோ கதாக்ரஜஃ || 81 ||


சதுர்மூர்தி ஶ்சதுர்பாஹு ஶ்சதுர்வ்யூஹ ஶ்சதுர்கதிஃ |

சதுராத்மா சதுர்பாவஃ சதுர்வேத விதேகபாத் || 82 ||


ஸமாவர்தோ‌உனிவ்றுத்தாத்மா துர்ஜயோ துரதிக்ரமஃ |

துர்லபோ துர்கமோ துர்கோ துராவாஸோ துராரிஹா || 83 ||


ஶுபாம்கோ லோகஸாரம்கஃ ஸுதம்துஃ தம்துவர்தனஃ |

இம்த்ரகர்மா மஹாகர்மா க்றுதகர்மா க்றுதாகமஃ || 84 ||


உத்பவஃ ஸும்தரஃ ஸும்தோ ரத்னனாபஃ ஸுலோசனஃ |

அர்கோ வாஜஸனஃ ஶ்றும்கீ ஜயம்தஃ ஸர்வவிஜ்ஜயீ || 85 ||


ஸுவர்ணபிம்து ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வவாகீ ஶ்வரேஶ்வரஃ |

மஹாஹ்றுதோ மஹாகர்தோ மஹாபூதோ மஹானிதிஃ || 86 ||


குமுதஃ கும்தரஃ கும்தஃ பர்ஜன்யஃ பாவனோ‌உனிலஃ |

அம்றுதாஶோ‌உம்றுதவபுஃ ஸர்வஜ்ஞஃ ஸர்வதோமுகஃ || 87 ||


ஸுலபஃ ஸுவ்ரதஃ ஸித்தஃ ஶத்ருஜிச்சத்ருதாபனஃ |

ன்யக்ரோதோ தும்பரோ‌உஶ்வத்தஃ சாணூராம்த்ர னிஷூதனஃ || 88 ||


ஸஹஸ்ரார்சிஃ ஸப்தஜிஹ்வஃ ஸப்தைதாஃ ஸப்தவாஹனஃ |

அமூர்தி ரனகோ‌உசிம்த்யோ பயக்றுத்-பயனாஶனஃ || 89 ||


அணுர்-ப்றுஹத்-க்றுஶஃ ஸ்தூலோ குணப்றுன்னிர்குணோ மஹான் |

அத்றுதஃ ஸ்வத்றுதஃ ஸ்வாஸ்யஃ ப்ராக்வம்ஶோ வம்ஶவர்தனஃ || 90 ||


பாரப்றுத்-கதிதோ யோகீ யோகீஶஃ ஸர்வகாமதஃ |

ஆஶ்ரமஃ ஶ்ரமணஃ, க்ஷாமஃ ஸுபர்ணோ வாயுவாஹனஃ || 91 ||


தனுர்தரோ தனுர்வேதோ தம்டோ தமயிதா தமஃ |

அபராஜிதஃ ஸர்வஸஹோ னியம்தா‌உனியமோ‌உயமஃ || 92 ||


ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விகஃ ஸத்யஃ ஸத்ய தர்ம பராயணஃ |

அபிப்ராயஃ ப்ரியார்ஹோ‌உர்ஹஃ ப்ரியக்றுத்-ப்ரீதிவர்தனஃ || 93 ||


விஹாய ஸகதிர்-ஜ்யோதிஃ ஸுருசிர்-ஹுதபுக்விபுஃ |

ரவிர்-விரோசனஃ ஸூர்யஃ ஸவிதா ரவிலோசனஃ || 94 ||


அனம்தோ ஹுதபுக் போக்தா ஸுகதோ னைகஜோ‌உக்ரஜஃ |

அனிர்விண்ணஃ ஸதாமர்ஷீ லோகதிஷ்டான மத்புதஃ || 95 ||


ஸனாத் ஸனாதனதமஃ கபிலஃ கபிரவ்யயஃ |

ஸ்வஸ்திதஃ ஸ்வஸ்திக்றுத்-ஸ்வஸ்திஃ ஸ்வஸ்திபுக் ஸ்வஸ்திதக்ஷிணஃ || 96 ||


அரௌத்ரஃ கும்டலீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஶனஃ |

ஶப்தாதிகஃ ஶப்தஸஹஃ ஶிஶிரஃ ஶர்வரீகரஃ || 97 ||


அக்ரூரஃ பேஶலோ தக்ஷோ தக்ஷிணஃ, க்ஷமிணாம் வரஃ |

வித்வத்தமோ வீதபயஃ புண்யஶ்ரவண கீர்தனஃ || 98 ||


உத்தாரணோ துஷ்க்றுதிஹா புண்யோ துஃஸ்வப்னனாஶனஃ |

வீரஹா ரக்ஷணஃ ஸம்தோ ஜீவனஃ பர்யவஸ்திதஃ || 99 ||


அனம்தரூப‌உனம்த ஶ்ரீர்-ஜிதமன்யுர்-பயாபஹஃ |

சதுரஶ்ரோ கபீராத்மா விதிஶோ வ்யாதிஶோ திஶஃ || 100 ||


அனாதிர்-பூர்புவோ லக்ஷ்மீஃ ஸுவீரோ ருசிராம்கதஃ |

ஜனனோ ஜனஜன்மாதிர்-பீமோ பீம பராக்ரமஃ || 101 ||


ஆதார னிலயோ‌உதாதா புஷ்பஹாஸஃ ப்ரஜாகரஃ |

ஊர்த்வகஃ ஸத்பதாசாரஃ ப்ராணதஃ ப்ரணவஃ பணஃ || 102 ||


ப்ரமாணம் ப்ராணனிலயஃ ப்ராணப்றுத் ப்ராணஜீவனஃ |

தத்த்வம் தத்த்வ விதேகாத்மா ஜன்மம்றுத்யு ஜராதிகஃ || 103 ||


பூர்புவஃ ஸ்வஸ்தருஸ்தாரஃ ஸவிதா ப்ரபிதாமஹஃ |

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்-யஜ்வா யஜ்ஞாம்கோ யஜ்ஞவாஹனஃ || 104 ||


யஜ்ஞப்றுத் யஜ்ஞக்றுத் யஜ்ஞீ யஜ்ஞபுக் யஜ்ஞஸாதனஃ |

யஜ்ஞான்தக்றுத் யஜ்ஞ குஹ்ய மன்னமன்னாத ஏவ ச || 105 ||


ஆத்மயோனிஃ ஸ்வயம்ஜாதோ வைகானஃ ஸாமகாயனஃ |

தேவகீனம்தனஃ ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶஃ பாபனாஶனஃ || 106 ||


ஶம்கப்றுன்னம்தகீ சக்ரீ ஶாங்க தன்வா கதாதரஃ |

ரதாம்கபாணி ரக்ஷோப்யஃ ஸர்வப்ரஹரணாயுதஃ || 107 ||


ஶ்ரீ ஸர்வப்ரஹரணாயுத ஓம் னம இதி |


வனமாலீ கதீ ஶாங்கீ ஶம்கீ சக்ரீ ச னம்தகீ |

ஶ்ரீமான்னாராயணோ விஷ்ணுர்-வாஸுதேவோ‌உபிரக்ஷது || 108 ||


உத்தர பாகம்


பலஶ்ருதிஃ

இதீதம் கீர்தனீயஸ்ய கேஶவஸ்ய மஹாத்மனஃ |

னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் திவ்யானா மஶேஷேண ப்ரகீர்திதம்| || 1 ||


ய இதம் ஶ்றுணுயான்னித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத்||

னாஶுபம் ப்ராப்னுயாத் கிம்சித்-ஸோ‌உமுத்ரேஹ ச மானவஃ || 2 ||


வேதாம்தகோ ப்ராஹ்மணஃ ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ விஜயீ பவேத் |

வைஶ்யோ தனஸம்றுத்தஃ ஸ்யாத் ஶூத்ரஃ ஸுக மவாப்னுயாத் || 3 ||


தர்மார்தீ ப்ராப்னுயாத்தர்ம மர்தார்தீ சார்த மாப்னுயாத் |காமான வாப்னுயாத் காமீ ப்ரஜார்தீ சாப்னுயாத் ப்ரஜாம்| || 4 ||


பக்திமான் யஃ ஸதோத்தாய ஶுசிஃ ஸத்கதமானஸஃ |

ஸஹஸ்ரம் வாஸுதேவஸ்ய னாம்னாமேதத் ப்ரகீர்தயேத் || 5 ||


யஶஃ ப்ராப்னோதி விபுலம் யாதி ப்ராதான்யமேவ ச |

அசலாம் ஶ்ரியமாப்னோதி ஶ்ரேயஃ ப்ராப்னோத்ய னுத்தமம்| || 6 ||


ன பயம் க்வசிதாப்னோதி வீர்யம் தேஜஶ்ச விம்ததி |

பவத்யரோகோ த்யுதிமான் பலரூப குணான்விதஃ || 7 ||


ரோகார்தோ முச்யதே ரோகாத்-பத்தோ முச்யேத பம்தனாத் |

பயான்-முச்யேத பீதஸ்து முச்யேதாபன்ன ஆபதஃ || 8 ||


துர்காண்யதிதர த்யாஶு புருஷஃ புருஷோத்தமம்| |

ஸ்துவன்னாம ஸஹஸ்ரேண னித்யம் பக்தி ஸமன்விதஃ || 9 ||


வாஸுதேவாஶ்ரயோ மர்த்யோ வாஸுதேவ பராயணஃ |

ஸர்வபாப விஶுத்தாத்மா யாதி ப்ரஹ்ம ஸனாதனம்| || 10 ||


ன வாஸுதேவ பக்தானா மஶுபம் வித்யதே க்வசித் |

ஜன்ம ம்றுத்யு ஜராவ்யாதி பயம் னைவோபஜாயதே || 11 ||


இமம் ஸ்தவமதீயானஃ ஶ்ரத்தாபக்தி ஸமன்விதஃ |

யுஜ்யேதாத்ம ஸுகக்ஷாம்தி ஶ்ரீத்றுதி ஸ்ம்றுதி கீர்திபிஃ || 12 ||


ன க்ரோதோ ன ச மாத்ஸர்யம் ன லோபோ னாஶுபாமதிஃ |

பவம்தி க்றுதபுண்யானாம் பக்தானாம் புருஷோத்தமே || 13 ||


த்வௌஃ ஸ சம்த்ரார்க னக்ஷத்ரா கம் திஶோ பூர்மஹோததிஃ |

வாஸுதேவஸ்ய வீர்யேண வித்றுதானி மஹாத்மனஃ || 14 ||


ஸஸுராஸுர கம்தர்வம் ஸயக்ஷோரக ராக்ஷஸம் |

ஜகத்வஶே வர்ததேதம் க்றுஷ்ணஸ்ய ஸ சராசரம்| || 15 ||


இம்த்ரியாணி மனோபுத்திஃ ஸத்த்வம் தேஜோ பலம் த்றுதிஃ |

வாஸுதேவாத்ம கான்யாஹுஃ, க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச || 16 ||


ஸர்வாகமானா மாசாரஃ ப்ரதமம் பரிகல்பதே |

ஆசர ப்ரபவோ தர்மோ தர்மஸ்ய ப்ரபுரச்யுதிஃ || 17 ||


றுஷயஃ பிதரோ தேவா மஹாபூதானி தாதவஃ |

ஜம்கமா ஜம்கமம் சேதம் ஜகன்னாராயணோத்பவம் || 18 ||


யோகோஜ்ஞானம் ததா ஸாம்க்யம் வித்யாஃ ஶில்பாதிகர்ம ச |

வேதாஃ ஶாஸ்த்ராணி விஜ்ஞானமேதத் ஸர்வம் ஜனார்தனாத் || 19 ||


ஏகோ விஷ்ணுர்-மஹத்-பூதம் ப்றுதக்பூதா ன்யனேகஶஃ |

த்ரீன்லோகான் வ்யாப்ய பூதாத்மா பும்க்தே விஶ்வபுகவ்யயஃ || 20 ||


இமம் ஸ்தவம் பகவதோ விஷ்ணோர்-வ்யாஸேன கீர்திதம் |

படேத்ய இச்சேத்-புருஷஃ ஶ்ரேயஃ ப்ராப்தும் ஸுகானி ச || 21 ||


விஶ்வேஶ்வரமஜம் தேவம் ஜகதஃ ப்ரபுமவ்யயம்|

பஜம்தி யே புஷ்கராக்ஷம் ன தே யாம்தி பராபவம் || 22 ||


ன தே யாம்தி பராபவம் ஓம் னம இதி |


அர்ஜுன உவாச

பத்மபத்ர விஶாலாக்ஷ பத்மனாப ஸுரோத்தம |

பக்தானா மனுரக்தானாம் த்ராதாபவ ஜனார்தன || 23 ||


ஶ்ரீபகவான் உவாச

யோ மாம் னாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தோதுமிச்சதி பாம்டவ |

ஸோ‌உஹமேகேன ஶ்லோகேன ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶயஃ || 24 ||


ஸ்துத ஏவ ன ஸம்ஶய ஓம் னம இதி |


வ்யாஸ உவாச

வாஸனாத்-வாஸுதேவஸ்ய வாஸிதம் புவனத்ரயம் |

ஸர்வபூத னிவாஸோ‌உஸி வாஸுதேவ னமோஸ்துதே || 25 ||


ஶ்ரீவாஸுதேவ னமோஸ்துத ஓம் னம இதி |


பார்வத்யுவாச

கேனோபாயேன லகுனா விஷ்ணோர்-னாம ஸஹஸ்ரகம் |

பட்யதே பம்டிதைர்-னித்யம் ஶ்ரோது மிச்சாம்யஹம் ப்ரபோ || 26 ||


ஈஶ்வர உவாச

ஶ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே |

ஸஹஸ்ரனாம தத்துல்யம் ராமனாம வரானனே || 27 ||


ஶ்ரீராம னாம வரானன ஓம் னம இதி |


ப்ரஹ்மோவாச

னமோ‌உஸ்த்வனம்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதாக்ஷி ஶிரோரு பாஹவே |

ஸஹஸ்ர னாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக தாரிணே னமஃ || 28 ||


ஸஹஸ்ர கோடீ யுகதாரிணே னம ஓம் னம இதி |


ஸம்ஜய உவாச

யத்ர யோகேஶ்வரஃ க்றுஷ்ணோ யத்ர பார்தோ தனுர்தரஃ |

தத்ர ஶ்ரீர்-விஜயோ பூதிர்-த்ருவா னீதிர்-மதிர்-மம || 29 ||


ஶ்ரீ பகவான் உவாச

அனன்யாஶ்சிம்த யம்தோ மாம் யே ஜனாஃ பர்யுபாஸதே |

தேஷாம் னித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம்| || 30 ||


பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம்| |

தர்ம ஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 31 ||


ஆர்தாஃ விஷண்ணாஃ ஶிதிலாஶ்ச பீதாஃ கோரேஷு ச வ்யாதிஷு வர்தமானாஃ |

ஸம்கீர்த்ய னாராயண ஶப்தமாத்ரம் விமுக்த துஃகாஃ ஸுகினோ பவம்தி || 32 ||


காயேன வாசா மனஸேம்த்ரி யைர்வா புத்த்யாத்மனா வா ப்ரக்றுதேஃ ஸ்வபாவாத்

கரோமி யத்யத்-ஸகலம் பரஸ்மை னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி || 33 ||


Vishnu Sahasranamam Lyrics in English:Vishnu Sahasranamam Lyrics in English Pdf To Download

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English Pdf To Download


Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,

Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye


Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,

Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.


Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,

Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.


Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,

Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.


Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.

Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave

OM Namo Vishnave Prabha Vishnave


Shri Vaisampayana Uvacha


Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,

Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata


Yudishtra Uvacha


Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,

Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,


Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha

Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat


Sri Bheeshma Uvacha


Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,

Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,

Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,

Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,


Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram

Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,

Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,

Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam


Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,

Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,

Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa

Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam


Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,

Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha

Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame

Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye


Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe

Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham

Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah

Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye


Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih

Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha

Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana

Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade


Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram

Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam


Sri Vishnu Sahasranama Stotra


Asya Shriivishhnor-Divyasahasranaama Stotra Mahaa Mantrasya

Shri Vedavyaaso Bhagavaan Rishhih

Anushhtuph Chhandah

Shri Mahaavishnuh Paramaatmaa Shriimannaaraayano Devataa

Amritaam Shuudbhavo Bhaanuriti Bieejam

Devakee Nandanah Srashteti Shaktih

Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah

Shankha-Bhrinnandakii Chakriiti Keelakam

Shaarngadhanvaa Gadaadhara Ityastram

Rathaangapaani Rakshobhya Iti Netram

Trisaamaa Saamagah Saameti Kavacham

Aanandam Parabrahmeti Yonih

Rituh Sudarshanah Kaala Iti Digbandhah

Shri Vishvaruupa Iti Dhyaanam

Shri Mahaavishhnu Priityartham Sahasranaama Jape Viniyogah


Dhyanam


Ksheerodanvath Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam

Malaklupthasanastha Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah

Shubrai-Rabrai-Rathabrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai


Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha


Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether

Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi

Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,

Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami


Om Namo Bhagavate Vasudevaya


Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,

Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam

Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam

Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham


Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam

Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham


Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite

Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave


Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,

Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam


Chayayam Parijatasys Hemasimhasanopari,

Aseenamam Budha Syama Mayathakashamalangrutham,

Chandranana Chathurbahum Sreevatsangitha Vakshasam,

Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.


Vishnu Sahasranamam Stotra Lyrics


Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh

Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah

Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih

Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha


Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah

Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah

Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah

Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah


Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah

Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah

Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh

Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah


Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah

Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param

Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih

Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah


Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah

Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan

Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah

Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah


Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah

Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah

Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah

Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih


Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah

Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah

Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah

Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih


Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah

Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah

Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah

Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh


Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah

Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah

Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh

Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah


Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih

Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk

Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih

Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih


Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah

Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih

Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah

Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha


Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah

Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih

Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah

Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat


Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah

Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah

Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh

Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah


Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih

Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah

Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah

Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah


Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh

Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana

Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah

Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih


Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah

Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah

Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah

Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh


Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah

Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit

Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah

Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah


Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah

Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah

Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah

Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah


Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah

Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah

Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut

Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah


Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih

Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah

Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah

Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah


Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah

Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah

Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah

Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah


Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah

Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah

Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh

Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah


Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah

Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah

Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam

Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah


Anirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah

Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah

Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih

Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam


Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut

Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah

Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut

Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah


Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam

Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah

Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah

Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh


Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah

Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah

Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah

Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih


Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah

Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah

Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah

Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah


Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih

Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut

Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi

Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah


Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah

Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah

Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah

Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah


Sudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah

Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah

Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak

Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam


Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah

Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah

Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah

Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah


Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah

Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah
Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah
Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah

Udirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah
Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah
Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah
Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah
Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih
Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah
Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah
Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah
Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah
Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah
Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah
Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah
Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah
Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah
Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah
Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah

Vishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman
Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah
Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi
Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah
Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk
Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah
Pragrahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah
Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih
Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah
Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah
Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi
Suvarna-Bindur-Akshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah
Mahahrado Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah
Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha
Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah
Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah

Sahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah
Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah
Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan
Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah
Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah
Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah
Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah
Abhiprayah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah
Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh
Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah
Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah
Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah
Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah
Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah
Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah
Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah
Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah
Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah
Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah
Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah

Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah
Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah
Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah
Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah
Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha
Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah
Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah
Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki
Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet
Nashubham-Prapnuyat-Kinchit So Mutreha-Cha-Manavah

Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet
Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat
Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

Bhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah
Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-Rtayet

Yashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha
Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam

Na Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati
Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-Vitah

Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat
Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha

Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam
Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah

Vasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah
Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-Tanam

Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit
Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah
Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih
Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih
Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam
Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|
Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate
Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |
Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha
Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah
Trilon-Lokan-Vyapya-Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam
Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam
Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Arjuna Uvacha

Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama
Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-Dana

Shree Bhagavan Uvacha

Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava
Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti

Vyasa Uvacha

Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam
Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti

Parvati Uyvachv

Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam
Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham Prabho

Eshwara Uvacha

Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame
Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti

Bramho Uvacha

Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye
Saha-Srapaa-Dakshi Shiroru-Bahave
Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate
Saha-Srakoti-Yuga-Dharine Namah
Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama Iti

Sanjaya Uvacha

Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah
Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati Rmama

Shree Bhagawan Uvacha

Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate
Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-Myaham

Parithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,
Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha-Vishanna-Shithila-Schabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah
Samkeertya-Narayana-Shabda-Matram Vimukta-Duhghah-Sukhino-Bhavanti

Kayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva
Buddhyatma-Naavaa Prakrute-Swabhawat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்
கருத்துரையிடுக (0)
To Top